close
تبلیغات در اینترنت
بازارگردی

خوش آمدید!

به سایت کارآفرینی خوش آمدید.

 بازارگردی:               

v    موضوع:خریدگوشی

v    نوعمحصولsamsung galaxy note 3

v    مکانهایموردمقایسهبرایخریداینمحصول:

1.سایتاینترنتیDigikala

2. بازارموبایلگاجرهمشهد

v    مواردیکهبایددرهنگامخریدمدنظرداشت:

I.         مدلگوشی:

گوشیSamsung galaxy note 3دارایدومدلN9000  وN9005میباشدکهفرقایندومدلباهمدرنوعپردازندههاوکیفیتفیلمبرداریشاناست

بطوریکهمدلN9005  قابلیتفیلمبرداری 4Kرانیز  داراست

وپردازندهاینمدلهمازنوعsnapdragonدارای 4 هستهپردازشیبافرکانس 2.3 میباشدومدلN9000  دارای 2 پردازنده 4 هستهایاکسینوسبافرکانسهایپردازشی 1.4 و 1.8 گیگاهرتزمیباشدالبتهبایدخاطرنشانکردکهمدلN9000  برایقارههایاسیاواروپایشرقیومدلN9005دربازارامریکابهفروشمیرودکهاینمدل

درداخلکشوربهسختییافتمیشود.

II.        قیمت:

قیمتاینگوشیدردومکانخریدذکرشدهتقریباباهمبرابربودهوعاملیکهموجبتغییرقیمت

انهادربازارمیباشدنوعگارانتیانهاهست.درحالحاظرقیمتاینگوشیدرحدود 1500000 میباشد.

III.      گارانتیوکیفیتمحصول:

شرکتهایمختلفیعهدهدارگارانتیمحصولاتالکترونیکیمیباشندکهمتاسفانهدرکشور

مازیادبهانتوجهنمیشودمتناسبباشرکتیکهمحصولراگارانتیمیکندقیمتمحصولهم

فرقمیکنددربینشرکتهایگارانتیکنندهمیتوانبهسامتلکهنمایندهرسمیمحصولات

سامسونگکرهدرایراناستاشارهکردکهشرایطگارانتیاننسبتبهشرکتهایدیگرقابل

اعتمادتراست

IV.      لوازمجانبیهمراهمحصول:

لوازمجانبیهمراهاینمحصولهنزفریوشارژروکابلانونیزدفترچهراهنمایانمیباشد

کهدرداخلبستههمراهگوشیموجوداست،دیگرلوازمجانبینظیرگاردمحافط،برچسب

صفحهنمایشو......دربازاربهراحتییافتمیشود.

V.        دسترسیبهمحصول:

منظورازاینموردایناستکهمحصولیکهمیخواهیدخریداریکنیدرادرهمانلحظهببینید

ولمسشکنیدکهاینامرمنجربهقطعیشدنتصمیمشمادربارهخریداینگوشیمیشودکه

ایاازظاهر،رنگ،وزنودرواقعحسیکهگوشیبهشمامیدهدراضیهستیدیانه.

 

Ø     نتیجهگیری:

امروزدیگربرایبیشترنیازهایروزمرهراهحل‏‏‏‌هایجدیدتریوجوددارد،ازجملهبرایانتخابوخریدکالا. دیگرکمترکسیبرایخریدکالا،بهویژهکالایتخصصیبدونتحقیقوبررسیدقیقاقداممی‏‌کند. زندگیامروزیبی‏‌گمانخریدبهرو‏‌شهاینوتر،هوشمندانه‏‌تروالبتهلذت‏‏ بخش‏‌تریرامی‏‌طلبد. ازهمینروستکههرروزبهتعداداستفادهکنندگانسرویسهایاینترنتیومشتریانفروشگاه‏‏‌‏هایاینترنتیافزودهمی‏‏شود. دیجیکالامرجعتخصصینقدوبررسیوفروشاینترنتیکالایدیجیتالدرایراناست. جدیدترینکالاهایدیجیتالباتنوعیبی‏‌نظیردرگروه‏‏‌هایمختلفکاربردیمانندگوشی‏‏‌های

موبایل،تبلت،لپتاپوانواعرایانه،دوربیندیجیتال،صوتیوتصویری،ماشین‏‏‌هایاداری،

کنسولهایبازی،ابزارهایدیجیتالوغیرهدردیجیکالاعرضهمی‏‏‏‌شوند. کیفیتوسهولتاستفادهازوبسایتدیجیکالاوخدماتارائهشدهدرآن،هموارهیکیازمهم‏‌ترینوبااولویتترینموضوعات

دردیجیکالابودهاستلازمبهذکراستکهدیجیکالادرهیچنقطهایازکشوربهغیرازواحدمرکزیمستقردرتهراننمایندگیفروشوخدماتپسازفروشنداردو

کلیهخدماتدرسراسرکشورتنهادراینمرکزارائهمی‏‏‌شود.

ü     دلایلبرایخریدازدیجیکالا:

منبهشماپیشنهادمیکنمکهاگردرتهرانیاشهرهاینزیکبهانحضورداریدازسایتاینترنتی

دیجیکالابرایخریداینمحصولاقدامکنیدچراکههزینهتحویلکالاتوسطاینسایتازشما

اخذنمیگردد.

ازدلایلدیگراینپیشنهادمیتوانبهقیمتمتعادلومنطقیاندرسایتنسبتبهبازاراشاره

کردوباتوجهبهاعتبارواوازهاینسایتنیزمیتوانازکیفیتوگرانتیمحصولاطمینانحاصل

کنیدونیزمیتوانیدباحداقلچندکلیکدرسایتلوازمجانبیمحصولرانیزپیداوخریداری

کنیدکههمراهمحصولبهشماتحویلدادهمیشود.

ü     دلایل برای نخریدن از دیجیکالا:

میتوانبارزتریننقطهمنفینتنهاخریدازسایتدیجیکالابلکهتمامسایتهایاینترنتی

خریدوفروشکالاراایندانستکهخریداراندسترسیاولیهبهکالاراندارد(مورد 5 دربالا)،درواقعخریدارباتماماطالاعاتکاملودرستدربارهسختافزار،اندازهصفحهنمایش،

قیمتحتیورژناندرویدیکهگوشیساپورتمیکندرامطلعاستولیوقتیمحصولبهدستش

میرسدانحسرضایتاولیهرانداردوازتصمیمخودبهمرورزمانپشیمانمیشود(امیدوارم

کهشماازاندستهافرادنباشید).دلیلدیگرکهتاحدودیدربالااشارهکردمایناستکه

تحویلرایگانکالافقطدرپایتختوشهرهاینزدیکبهانمیباشدوهزینهتحویلکالابرای

مناطقدیگربراساسدورییانزدیکیمحلمتغیراست.

ü     دلایلبرایخریدازبازارگاجرهمشهد:

دربحثمدلهمانطورکهگفتممدلN9005بهسختیدربازاریافتمیشود،ولیباکمی

جستوجودراینمکانمیتوانیداینمدلرایافتکنید.دررابطهباقیمتمیتوانمبه

جرعتبگویمکهاگرکمیصبورباشیدوازفروشگاههایمختلفیقیمتبگیریدمیتوانید

محصولراباقیمتحتیپایینترازسایتدیجیکالاخریداریکنید.دربارهگارانتیمحصول

میتوانگفتکهبرخلافسایت،شمامیتوانیددربازارمحصولیرابدونگارانتینیزخریداری

کنیدکهباعثافتزیادیدرقیمتانمیشود.لوازمجانبیاینگوشینیزبهراحتیدربازار

همیافتمیشود،امامهمتریندلیلبرایخریدازبازاردسترسیکاملشمابهمحصول

میباشدکهشماراقادربهانتخابیدرستروقابلاطمینانترمیسازد.

ü     دلایلبراینخریدنازبازارگاجرهمشهد:

دلیلخاصیدراینبارهنمیتوانذکرکردفقطبایدمراقبفروشندهاییباشیدکهبادادن

اطلاعاتنادرستقصدفریبشمارادارندکهباداشتناطلاعاتیکهدربالاذگرشداین

تکدلیلهمردمیشود.

 

 

ü     باآرزویموفقیتدرخریدتان

امتیاز : نتیجه : 1 امتیاز توسط 1 نفر مجموع امتیاز : 10


نمایش این کد فقط در ادامه مطلب
بازدید : 149
تاریخ : چهارشنبه 17 دي 1393 زمان : 13:26 | نویسنده : مجید حافظی | نظرات ()

ارسال نظر برای این مطلب


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
آمار سایت
آمار مطالب
کل مطالب : 8
کل نظرات : 0
آمار کاربران
تعداد اعضا : 0

کاربران آنلاین

آمار بازدید
بازدید امروز : 15
باردید دیروز : 0
گوگل امروز : 0
گوگل دیروز : 0
بازدید هفته : 16
بازدید ماه : 26
بازدید سال : 26
بازدید کلی : 3,371
اطلاعات کاربری

عضو شويد

نام کاربری :
رمز عبور :

فراموشی رمز عبور؟

عضویت سریع
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد
آرشیو
جستجو

کدهای اختصاصی
پشتیبانی
RSS

Powered By
Rozblog.Com
Translate : Enterweb.ir